top of page

Onderwijsondersteuning

Soms hebben de leerkracht en intern begeleider van het kind niet de juiste expertise om het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoefte van het kind waardoor het kind van school moet wisselen. Dit kan voor een kind grote impact hebben op Psycho-Sociaal gebied door de sociale contacten die het heeft opgebouwd en wellicht bang is deze te verliezen kan het kind hierdoor stress ontwikkelen, gevoel van veiligheid kwijtraken, angsten ontwikkelen, gevoelens van eigen waarde kunnen hierdoor verminderen, emotie-regulatie problemen kunnen toenemen waardoor schoolprestaties kunnen afnemen. Belangrijk is om hier aandacht aan te besteden zodat een kind op een goede manier een overstap naar een andere school kan maken. Voorop staat immers dat een kind met plezier naar school gaat.

Het kan ook zijn dat door de intelligentie een school niet geheel aansluit op de behoefte van het kind. Omdat het kind leren op een andere wijze beredeneert kan een kind onderpresteren of kunnen de prestaties juist veel hoger liggen. Het kind wordt te weinig geprikkeld binnen reguliere lessen en kan zich gaan vervelen omdat het niet voldoende uitdaging krijgt. Een kind kan zich in het hoofd veel vragen stellen waar het geen antwoord op weet. Opdrachten op gebied van creativiteit worden klassikaal aangeboden waardoor creativiteit onvoldoende tot uiting kan komen en het kind zich aanpast. Hierdoor kan het kind ander gedrag gaan vertonen omdat het zich anders voelt dan klasgenootjes waardoor het zich kan gaan isoleren of juist aandacht 'trekt' in de klas. Denk hierbij aan ADHD kenmerken, CD ODD kenmerken of ASS kenmerken waarbij dikwijls trauma ten grondslag ligt. Een kind met een (hoge) begaafdheid kan deze kenmerken uiten maar wil niet per definitie zeggen dat een kind bijvoorbeeld ASS, ADHD, dyslexie, dyscalculie of CD heeft. Kinderen krijgen vaak een stempel of diagnose vanwege beperkingen waardoor de aandacht niet ligt op kwaliteiten. Denk aan afgestemd onderwijs aan thematisch werken waarbij het kind zelf onderzoek kan verrichten wat creativiteit bevorderd, interesses van het kind tot uiting kunnen komen wat bijdraagt aan eigen waarde en zelfvertrouwen.

KiKuLa bloem.jpg
bottom of page